Z życia szkoły - rok szkolny 2014/2015
Witaj szkoło! PDF Drukuj Email


pppppPoczątek roku szkolnego, początek miesiąca, początek tygodnia  – 1 września 2014 roku w poniedziałek wkroczyliśmy do szkoły z dużymi zmianami organizacyjnymi: sześciolatkami, darmowym podręcznikiem dla pierwszaków, bez dzwonków lekcyjnych dla uczniów pierwszego etapu, z dobrze przygotowaną salą zajęć świetlicowych do odrabiania zadań domowych. Wyremontowany górny korytarz i całkowicie odnowiona pracownia fizyczno-chemiczna czekają na starszych uczniów. Troje naszych nauczycieli: mgr Alicja Pyznar, ks. mgr Krzysztof Baran i mgr Tomasz Górski po pomyślnie zdanym egzaminie awansowało do stopnia nauczyciela mianowanego. Gratulacje i nagrody jubileuszu pracy od dyrektora szkoły odebrali: mgr Barbara Kudławiec, mgr Ryszard Jamro.
1. września muszą pojawić się refleksje dotyczące już 75. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Wydarzenia czasowo są odległe, ale w kontekście  dramatycznej sytuacji na Ukrainie hasło: „Nigdy więcej wojny!” skłania nas do uważnego spojrzenia na konieczność utrzymania pokoju w Polsce i Europie.
pppppSamorząd Uczniowski swoim programem z uśmiechem wprowadził nas
w rzeczywistość szkolną. Pani dyrektor Iwona Jamro przecięciem wstęgi i słowami: „Marzenia nawet utopijne, mobilizują do realizacji pragnień”  (Longin Jan Okoń)  otworzyła nowy rok szkolny w Zagórzanach.
pppppInauguracyjną mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców odprawił
ks. katecheta Krzysztof Baran.


Małgorzata Stępień

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach PDF Drukuj Email

 


ZARZĄDZENIE Nr 3/14


Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach
z dnia 26. sierpnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych   podręczników lub materiałów edukacyjnych


Na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),  zarządzam co następuje:


§ 1


W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania  podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się  szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach.

 

§ 2


1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
a) szkole należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny w danej szkole,
c) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne, w tym materiały edukacyjne  do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Gorlice.


§ 3


1.  Podręczniki  są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2.  Podręczniki  są wypożyczane nieodpłatnie (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej  przez wychowawcę klasy.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniach i w godzinach  uzgodnionych  pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
5. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
6. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7. Podręczniki są wypożyczane uczniom po zawarciu przez rodzica  Umowy użyczenia podręcznika. Jeden egzemplarz  podpisanej na czas użyczenia Umowy przechowuje się  w sekretariacie.
8. Wzór umowy  zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa  i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych  umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do sekretariatu.

 

§ 4


1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego przechodzi uczeń niepełnosprawny, podręczniki dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

§ 5


1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż w dniu rozdania świadectw. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel  odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, zniszczenia lub jego niezwrócenia można żądać od rodziców zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
5. Zapisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.


§ 6


1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika  zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę.


§ 7

 

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.


§ 8


1. Zarządzenie ma zastosowanie:
a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klasy I szkoły podstawowej,
b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum,
c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I - V szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum.
2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum.


§ 9


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej szkoły.


§ 10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania druk umowy użyczenia podręczników >>

 

 


 

Harmonogram dyżurów

Wykaz podręczników

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Do pobrania

Realizowane projekty

 

 

 

 

  

 

 

 

Licznik odwiedzin